تمام دوست داشتنی هایم اینجاست...

تمام ...

می روم دیگر نمیخواهم برای هیچ کس                      حالت غمگین چشمانم ملال آور شود 

 

 مــن زخــم‌هــای بــی‌نظیــری بــه تــن دارم؛

امــا،

تــو مهــربــان‌تــریــن‌شــان بــودی،

عمیــق‌تــریــن‌شــان،

عــزیــزتــریــن‌شــان!

بعــد از تــو آدم‌هــا،

تنهــا خــراش‌هــای کــوچکــی بــودنــد بــر پــوستــم

هیــچ‌کــدام‌شــان بــه پــای تــو

بــه قلبــم نــرسیــدنــد . . .

 

...

* این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم...

سال جدید برای تمام دوستان ِ جان ِ جوانه سرشار از پدیده های به یاد ماندنی...

.

.

بدرود تا همیشه ...

+ تاريخ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:29 نويسنده جوانه